Sözal Kimya Sözal Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Değerli Kişisel Veri Sahipleri;

SÖZAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“SÖZAL”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verileri işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; şirketimizi ziyaretiniz, şirketimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. SÖZAL’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), SÖZAL’ın faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz SÖZAL tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında SÖZAL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla, SÖZAL’dan satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik veya otomatik olmayan sistemler aracılığı ile analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile ve de Şirketimiz tarafından iletişime yönelik idari operasyonlar; iş ortağı, müşteri, tedarikçi değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim ve mali işler gibi konularda, SÖZAL’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile Kanun’un 5. Ve 6.Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Amaç ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

 Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için 0224 331 51 53 no’lu telefondan veya info@sozal.com.tr mail adresinden SÖZAL’a başvurabilirsiniz.

 1. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Şirketimiz, , doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.sozal.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “SÖZAL Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” nda ve KVKK kapsamı ile ilgili yönetmeliklerde düzenlenen yöntemlerle (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) ve başvurunuzu aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, ya da ilgili kişi tarafından SÖZAL’a daha önce bildirilen ve SÖZAL’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle SÖZAL’a iletmeniz durumunda SÖZAL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SÖZAL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.sozal.com.tr sitesinde yer alan “SÖZAL Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” ‘nı inceleyebilirsiniz.

SÖZAL KİMYA SANAYİ VE TİC.A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Mersis: 0780067290800001

Adres: Kosab Güvenli Sok.No: Kestel/Bursa

www.sozal.com.tr

info@sozal.com.tr / sozalkimya@hs03.kep.tr

Telefon:0224 331 51 53